O násObčianske združenie Tretia vlna vzniklo v roku 2003, ktoré je mimovládne apolitické, nezávislé a dobrovoľné združenie občanov bez ohľadu na pôvod, spoločenské postavenie, rasu, národnosť a vierovyznanie.

Podporujeme rozvoj svojich členov

Podporujeme rozvoj svojich členov a záujmov mládeže a občanov vo vzdelávacom procese tvorbou odborných a iných publikácií, ich vydavateľskú, lektorskú a konzultačnú a inú činnosť spojenú so šírením nových vedeckých a technických poznatkov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít

Našim cieľom je podpora a rozvoj výchovno- vzdelávacích aktivít vo všetkých formách a typoch vzdelávania v rámci spoločnosti.

Spolupráca s úradmi

Úzko spolupracujeme s jednotlivými úradmi, inštitúciami, školami, marginalizovanými skupinami a skupinami vylúčenými zo spoločnosti za účelom ich resocializácie, zvýšenia vzdelania a ich adaptácie v spoločnosti.

Poskytujeme poradenstvo

Poskytujeme poradenské služby slabším vrstvám obyvateľstva, najmä však vrstvám zo znevýhodneného prostredia ako aj poskytujeme služby pri organizovaní zamestnanosti, najmä však mládeže a dlhodobo nezamestnaných.


Spolupráca

Spolupracujeme s mnohými neformálnymi partnermi a inými inštitúciami v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít. Združenie je zložené z kolektívu odborníkov, ktorí majú za sebou dlhú odbornú kariéru a to aj v iných významných spoločnostiach súkromného a vysokoškolského sektora.

Vytvárajú i participujú na profesionálnych a cielených programoch, ktoré rozvíjajú ľudský potenciál, osobnosť jednotlivca, pozitívne ovplyvňujú jeho spoločenské správanie a podporujú tak možnosti úspechu človeka v osobnom i budúcom profesionálnom živote.

Organizácia zabezpečuje a zabezpečovala vlastné projekty v danej oblasti, ktoré boli financované prevažne súkromným sektorom a naši členovia majú dlhodobé skúsenosti s mentoringom a tútoringom, pôsobili tiež v mnohých projektoch, na ktorých spolupracovali prevažne ako dodávatelia odborných činností.

Viac informácií nielen o nás ale aj o našom projekte sa dozviete na podstránke projektu.

Prejsť na projekt

Výročná správa za rok 2023

Zobraziť dokument