Projekt

Projekt

Vlny stability pre neaktívne osoby

Naše občianske združenie Tretia vlna v roku 2022 sa zaradil medzi úspešných žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Postup poskytovania pomoci

01

Pomôže odborná pomoc klientovi vyriešiť situáciu, ktorá by mu inak bránila k vstupu na trh práce

02

Ďalej overíme, či táto odborná pomoc je v danom momente prvoradá a nevyhnutná pre aktivizovanie klienta, jeho priblíženie k trhu práce, respektíve, pre jeho udržanie na trhu práce

03

S klientom budú pracovať odborníci z rôznych oblastí, teda viacerí odborní poradcovia pre rôzne oblasti a viaceré pracovné pozície, čo je jednoznačne prospešné pre hlavný cieľ aktivizovania klienta, jeho zaradenie do pracovného či vzdelávacieho procesu a udržanie si zamestnania

Informácie o projekte

Zámerom projektu je zvýšiť zamestnateľnosť, zamestnanosť a udržateľnosť zamestnania osôb z cieľovej skupiny. Každý projektový úkon alebo súbor úkonov priamo súvisí s podporou a pomocou pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania a tým zároveň budú aktivity viesť k riešeniu neaktívnosti klienta a jeho priblíženia k trhu práce ako aj jeho udržateľnosti na trhu práce.

  • Doba trvania projektu je 20 mesiacov od mája 2022 do novembra 2023
  • Pôsobíme v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti. V rámci nášho pôsobenia zahŕňame okresy v Banskobystrickom kraji, Prešovskom kraji a Košickom kraji, kde sa nachádza veľa znevýhodnených okresov
  • Sídlo máme v Lučenci, na ulici J.A.Komenského 1/A, kde nás môžu nájsť klienti v pracovných dňoch v čase od 7.30-16.00 hod. Pracujeme aj v teréne v mieste bydliska klienta

Ciele projektu

Cieľom projektu je pomoc riešiť potreby cieľovej skupiny, zabezpečiť individualizovanú formu podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu neaktívnych osôb na trh práce a zmeniť ich status z neaktívnych na aktívne a pomôcť im nájsť dlhodobé a kvalitné riešenie ich situácie.

Špecifický cieľ je pomôcť neaktívnym osobám zmeniť ich status z neaktívnych na aktívnych a pomôcť im nájsť dlhodobé a kvalitné riešenie ich situácie.

Riešenie problémov

Chýbajúci pravidelný príjem zo závislej činnosti

Neúmerné zadlžovania osôb

Absencia bezplatného komplexného dlhového poradenstva, ktorá má pomáhať pri riešení problémov s dlhmi a exekúciami a z toho vyplývajúcej neochoty osôb vstúpiť na trh práce

Nízka zamestnateľnosť - chýbajúce pracovné návyky, chýbajúce a nedostatočné pracovné kompetencie, chýbajúca vízia a informácia o možnom uplatnení sa na pracovnom trhu

Chýbajúce komunikačné zručnosti na oslovenie zamestnávateľov a aj úradov

Absencia poradenstva a podpory v oblasti financií

Nedostatočná/chýbajúca finančná gramotnosť poskytovaná individuálne

Chýbajúca individuálna podpora a poradenstvo pre sociálne začlenenie

Nedostatočné sociálne začlenenie a chýbajúce nástroje podpory

Rastúce rodinné napätia vznikajúce zlou sociálnou a finančnou situáciou

Chýbajúci individuálny mentoring pre vybrané oblasti pri výkone práce

Cieľová skupina projektu

Cieľovou skupinou tohto projektu sú osoby, ktoré nie sú uchádzačom o zamestnanie, nie sú zamestnané, nevykonávajú samostatne zárobkovú činnosť a sústavne sa nepripravujú na zamestnanie, majú do 30 rokov a nedosiahli vyššie vzdelanie ako stredné odborné vyššie. Oslovujeme a identifikujeme neaktívne osoby, informujeme vo vybraných médiách o projekte a aktivitách, zisťujeme osobnostné predpoklady, schopnosti, zručnosti a diagnostikujeme a rozoznávame prekážky neaktívnych osôb pri vstupe na trh práce.

Poskytujeme odborné poradenstvo zamerané na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a následne pri udržaní si zamestnania neaktívnym osobám, poskytujeme pracovnoprávne a finančné poradenstvo. Sprostredkujeme zamestnanie, vykonávame výber vhodnej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa, sprevádzame klientov k zamestnávateľom a na úrady, zabezpečujeme poradenstvo pri výbere vhodnej vzdelávacie aktivity pre osoby z cieľovej skupiny, monitorujeme progres klientov, oslovujeme a komunikujeme so zamestnávateľmi.

Výstup projektu zabezpečí naplnenie merateľných ukazovateľov – neaktívni účastníci do 30 rokov , ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavanie kvalifikácie, sú zamestnaní alebo SZČO alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave.

Vlny stability pre neaktívne osoby

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk

Zobraziť PDF

Východisková situácia

V priebehu 10 mesiacov od vypuknutia pandémie COVID-19 do konca roka 2020 narástol celkový disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie o viac ako 68 tisíc osôb a miera evidovanej nezamestnanosti vzrástla z 5,05% na 7,57%. Najviac vzrástla nezamestnanosť v prípade mladých ľudí do 29 rokov (z cca 40 tisíc na takmer 56 tisíc osôb) a osôb bez maturity (z cca 100 tisíc na cca 128 tisíc osôb). Množstvo ekonomických subjektov (MSP, SZČO, tzv. slobodné povolania) muselo obmedziť svoju činnosť a prevádzku z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení, ako aj zníženého dopytu po ich tovaroch a službách.

Napriek tomu, že miera evidovanej nezamestnanosti v uvedenom období rástla, výsledky podpory schém pracovného pomeru na kratší pracovný čas preukázali opodstatnenie poskytovania finančných príspevkov na udržanie pracovných miest, preto časť dodatočnej alokácie bude využitá na tento účel. Opatrenia v oblasti zamestnanosti sú cielené na podporu udržania pracovných miest, zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ (najmä znevýhodnených) a neaktívnych osôb, ako aj osôb, ktorých pracovné miesta sú ohrozené, so zreteľom na prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku.

Vzhľadom na najviac dotknuté skupiny a značný počet dlhodobo nezamestnaných osôb budú podporené opatrenia v oblasti individualizovaného poradenstva, nástrojov profilácie, podporovaného zamestnávania a prepojenia so sociálnymi službami, ďalšieho vzdelávania, zvyšovania úrovne zručností (najmä digitálnych, zelených a podnikateľských) a vzniku SZČ, vrátane mladých ľudí. Medzi najviac zasiahnutých patria znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva, vrátane MRK, ktoré boli aj pred krízou (spôsobenou šírením ochorenia COVID-19) ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.